Who we are

Suggested text: Our website address is: https://bestforuonline.com.

תקנון 

איסוף מידע

החברה דוגלת בערכים של פרטיות וכבוד הזולת ושומרת על פרטיות הגולשים והמשתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. החברה המפעילה את האתר פועלת ללא לאות על מנת לשמור על נתוני המידע הנאספים במהלך השימוש בהתאם לסטנדרטים המקובלים בישראל בתחום אבטחת מידע.

חשוב לציי כי מאחר ומדובר באתר המסייע למחפשי עבודה, מידע אישי רב נאסף, הן בדרך של איסוף קורות חיים הנשלחים באופן יזום לאתר, או באמצעות טופסי צור קשר המפורסמים ברשת. בנוסף, החברה אוספת מידע סטטיסטי הנלקח מתנועת הגולשים באתר משמש לצורך אפיון צרכי המשתמשים ותחומי עניין לשם התאמת הפרסום העתידי.

בין יתר הפרטים הנאספים ע"י החברה: פרטים אישיים כגון שם מלא, מספרי זיהוי, תאריך לידה, מצב אישי, הגבלות רפואיות הנוגעות לתעסוקה, כתובות IP, מידע על שכר ודרגת מיסוי אישית. באתר מופעלים קבצי  Cookieוכלי אנליטקה העומדים בסטנדרטים הנדרשים בשוק ובהתאם לחוק.

שימוש במידע

השימוש באתר, שליחת הפרטים האישיים למאגר החברה הן בצורה של קורות חיים והן בצורה של השארת פרטים בכל דרך שהיא, מבטאים הסכמה מפורשת לתנאי החברה ומעידים על ידיעה ברורה של הגולש על כך שיעשה שימוש בפרטיו למטרות המפורטות להלן:

*שימוש בפרטים האישיים לצורך הצעות עבודה 

*דיוור של הצעות עבודה ומידע בנוגע לתחום התעסוקה / הכשרות / סקרי שכר 

*העברת המידע האישי לחברות בנות של החברה וללקוחות החברה לצורך איוש משרה בלבד

* אפיון קהלי יעד וצרכי המשתמשים לשם התאמת הפרסום העתידי.

הגבלת אחריות 

החברה מציגה מעת לעת מידע על משרות, איושים וניתוחים של מצב השוק, כל זאת לתועלת המשתמשים. החברה משתדלת לספק נתונים מדויקים ועדכניים, אך יחד עם זאת אין לראות במידע המוצג באתר יעוץ מקצועי ואינו תחליף לייעוץ כזה. 

החברה מקבלת את המידע מגורמים חיצוניים ואינה אחראית לשלמות המידע, אמינותו ותקינותו. המידע נלקח לעיתים ממקורות מידע חיצוניים שאין לחברה אפשרות לעמוד על דיוקו.

השימוש באתר נעשה על דעת הגולש בלבד ועל פי שיקול דעתו, והחברה אינה נושאת באחריות לכל תוצאה או נזק שיגרם למשתמש באתר.

לכל שאלה, או פניה בנוגע להסרת מידע אישי מהמאגר ניתן לפנות לכתובת המייל [email protected]  או לטלפון 0536284764